Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Прилагане на инициативата за младите: Първи стъпки, Придружаващ документа към СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Към възстановяване и създаване на работни места - {COM(2012) 173 final}{SWD(2012) 90 final}{SWD(2012) 92 final}{SWD(2012) 93 final}{SWD(2012) 95 final}{SWD(2012) 96 final}{SWD(2012) 97 final}{SWD(2012) 99 final}{SWD(2012) 100 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Implementing the Youth Opportunities Initiative: first steps taken Accompanying the document COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Towards a job-rich recovery - {COM(2012) 173 final}{SWD(2012) 90 final}{SWD(2012) 92 final}{SWD(2012) 93 final}{SWD(2012) 95 final}{SWD(2012) 96 final}{SWD(2012) 97 final} {SWD(2012) 99 final}{SWD(2012) 100 final}
Дата на документа: 18/04/2012
№ на документ: SWD(2012) 98
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности
Kомисии
Връзки
Текстове