Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА относно използването на потенциала за заетост на персоналните и домакинските услуги, придружаващ СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Към възстановяване и създаване на работни места - {COM(2012) 173 final}{SWD(2012) 90 final}{SWD(2012) 92 final}{SWD(2012) 93 final}{SWD(2012) 96 final} {SWD(2012) 97 final}{SWD(2012) 98 final}{SWD(2012) 99 final}{SWD(2012) 100 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT on exploiting the employment potential of the personal and household services Accompanying the document COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Towards a job-rich recovery - {COM(2012) 173 final}{SWD(2012) 90 final}{SWD(2012) 92 final}{SWD(2012) 93 final}{SWD(2012) 96 final}{SWD(2012) 97 final}{SWD(2012) 98 final} {SWD(2012) 99 final}{SWD(2012) 100 final}
Дата на документа: 18/04/2012
№ на документ: SWD(2012) 95
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности
Kомисии
Връзки
Текстове