Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Реформиране на EURES, за да се постигнат целите на "Европа 2020", Придружаващ документа към СЪОБЩЕНИЕТО ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ДО СЪВЕТА, ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ДО КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Към възстановяване и създаване на работни места - {COM(2012) 173 final} {SWD(2012) 90 final} {SWD(2012) 92 final} {SWD(2012) 93 final} {SWD(2012) 95 final} {SWD(2012) 96 final} {SWD(2012) 97 final} {SWD(2012) 98 final} {SWD(2012) 99 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Reforming EURES to meet the goals of Europe 2020 Accompanying the document COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Towards a job-rich recovery - {COM(2012) 173 final} {SWD(2012) 90 final} {SWD(2012) 92 final} {SWD(2012) 93 final} {SWD(2012) 95 final} {SWD(2012) 96 final} {SWD(2012) 97 final} {SWD(2012) 98 final} {SWD(2012) 99 final}
Дата на документа: 18/04/2012
№ на документ: SWD(2012) 100
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности
Kомисии
Връзки
Текстове