Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ относно прилагането на Директивата за услугите - Партньорство за нов растеж в сектора на услугите 2012—2015 г. - {SWD(2012) 146 final}{SWD(2012) 147 final}{SWD(2012) 148 final}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on the implementation of the Services Directive. A partnership for new growth in services 2012-2015 - {SWD(2012) 146 final}{SWD(2012) 147 final}{SWD(2012) 148 final}
Дата на документа: 08/06/2012
№ на документ: COM(2012) 261
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове