Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - С оглед установяването на насоки за прилагането на член 20 (2) от Директива 2006/123/ЕО относно услугите на вътрешния пазар ("Директива за услугите"), придружаващ съобщението на документ от Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно прилагането на Директивата за услугите: Партньорство за нов растеж в сектора на услугите 2012-2015 - {COM(2012) 261 final} {SWD(2012) 147 final}{SWD(2012) 148 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - With a view to establishing guidance on the application of Article 20(2) of Directive 2006/123/EC on services in the internal market ('the Services Directive') Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the implementation of the Services Directive: A partnership for new growth in services 2012-2015 - {COM(2012) 261 final} {SWD(2012) 147 final}{SWD(2012) 148 final}
Дата на документа: 08/06/2012
№ на документ: SWD(2012) 146
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове