Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА относно резултата от проверките на работата на вътрешния пазар на услуги - (строителство, бизнес услугите и туризма), придружаващ съобщението на документ от Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно прилагане на Директивата за услугите. Партньорство за нов растеж в сектора на услугите 2012-2015 - {COM(2012) 261 final}{SWD(2012) 146 final} {SWD(2012) 148 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT on the result of the performance checks of the internal market for services - (construction, business services and tourism) Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the implementation of the Services Directive. A partnership for new growth in services 2012-2015 - {COM(2012) 261 final}{SWD(2012) 146 final} {SWD(2012) 148 final}
Дата на документа: 08/06/2012
№ на документ: SWD(2012) 147
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове