Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Подробна информация относно прилагането на Директива 2006/123/ЕО относно услугите на вътрешния пазар, придружаваща съобщението на документ от Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно прилагането на Услуги директива. Партньорство за нов растеж в сектора на услугите 2012-2015 - {COM(2012) 261 final}{SWD(2012) 146 final}{SWD(2012) 147 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Detailed information on the implementation of Directive 2006/123/EC on services in the internal Market Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the implementation of the Services Directive. A partnership for new growth in services 2012-2015 - {COM(2012) 261 final}{SWD(2012) 146 final}{SWD(2012) 147 final}
Дата на документа: 08/06/2012
№ на документ: SWD(2012) 148
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове