Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ДО СЪВЕТА, ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ДО КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Енергията от възобновяеми източници: основен участник на европейския енергиен пазар - {SWD(2012) 149 final}{SWD(2012) 163 final}{SWD(2012) 164 final}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Renewable Energy: a major player in the European energy market - {SWD(2012) 149 final}{SWD(2012) 163 final}{SWD(2012) 164 final}
Дата на документа: 06/06/2012
№ на документ: COM(2012) 271
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове