Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Финансова обосновка, придружаваща предложение за Регламент COM(2011) 747 окончателен относно агенциите за кредитен рейтинг и предложение за Директива COM(2011) 746 окончателен относно прекомерното използване на кредитни рейтинги
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - The financial statement accompanying a proposal for Regulation COM(2011) 747 final on credit rating agencies and a proposal for Directive COM(2011) 746 final on excessive reliance on credit ratings
Дата на документа: 06/07/2012
№ на документ: COM(2012) 367
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове