Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ относно функционирането на процедурата за уведомяване съгласно Споразумението на СТО за техническите пречки пред търговията (Споразумение за ТПТ) - {SWD(2012) 189 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS On the functioning of the notification procedure under the WTO Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT Agreement) - {SWD(2012) 189 final}
Дата на документа: 29/06/2012
№ на документ: COM(2012) 354
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове