Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Статистика, Придружаваща документа към ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ относно функционирането на процедурата за уведомяване съгласно Споразумението на СТО за техническите пречки пред търговията (Споразумение за ТПТ) - {COM(2012) 354 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Statistics Accompanying the document Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions On the Functioning of the Notification procedure under the WTO Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT Agreement) - {COM(2012) 354 final}
Дата на документа: 29/06/2012
№ на документ: SWD(2012) 189
Вид документ:
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове