Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно колективното управление на авторското право и сродните му права и многотериториално лицензиране на правата за използване онлайн на музикални произведения на вътрешния пазар - {SWD(2012) 204 final}{SWD(2012) 205 final}
Заглавие на английски: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on collective management of copyright and related rights and multi-territorial licensing of rights in musical works for online uses in the internal market - {SWD(2012) 204 final}{SWD(2012) 205 final}
Дата на документа: 11/07/2012
№ на документ: COM(2012) 372
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове