Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО - (ЧАСТ I ), придружаващ Предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред - {COM(2012) 363 final}{SWD(2012) 196 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - IMPACT ASSESSMENT - (Part I) Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the protection of the financial interests of the European Union by criminal law - {COM(2012) 363 final}{SWD(2012) 196 final}
Дата на документа: 11/07/2012
№ на документ: SWD(2012) 195
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове