Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно клиничните изпитвания на лекарствени продукти за хуманна употреба, и за отмяна на Директива 2001/20/ЕО - {SWD(2012) 200 final}{SWD(2012) 201 final}
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on clinical trials on medicinal products for human use, and repealing Directive 2001/20/EC - {SWD(2012) 200 final}{SWD(2012) 201 final}
Дата на документа: 17/07/2012
№ на документ: COM(2012) 369
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове