Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Оценка на въздействието - Доклад относно ревизията на Директивата 2001/20/ЕС за клиничните изпитвания, придружаващ Предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно клиничните изпитвания на лекарствени продукти за хуманна употреба, и за отмяна на Директива 2001/20/ЕО - {COM(2012) 369 final} {SWD(2012) 201 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Impact assessment - report on the revision of the “Clinical Trials Directive” 2001/20/EC Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on clinical trials on medicinal products for human use, and repealing Directive 2001/20/EC - {COM(2012) 369 final} {SWD(2012) 201 final}
Дата на документа: 17/07/2012
№ на документ: SWD(2012) 200
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове