Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Засилено партньорство в рамките на европейското научноизследователско пространство за върхови постижения и растеж - {SWD(2012) 211 final}{SWD(2012) 212 final}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - A Reinforced European Research Area Partnership for Excellence and Growth - {SWD(2012) 211 final}{SWD(2012) 212 final}
Дата на документа: 17/07/2012
№ на документ: COM(2012) 392
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове