Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, придружаваща Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите - Засилено партньорство в европейското научноизследователско пространство за върхови постижения и растеж - {COM(2012) 392 final}{SWD(2012) 212 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - A Reinforced European Research Area Partnership for Excellence and Growth (Text with EEA relevance) - {COM(2012) 392 final}{SWD(2012) 212 final}
Дата на документа: 17/07/2012
№ на документ: SWD(2012) 211
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове