Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Проект за съвместен доклад на Съвета и Комисията за 2012 г. относно прилагането на обновената рамка за европейското сътрудничество по въпросите на младежта (Стратегия на ЕС за младежта 2010?2018 г.) - {SWD(2012) 256 final}{SWD(2012) 257 final}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Draft 2012 Joint Report of the Council and the Commission on the implementation of the renewed framework for European cooperation in the youth field (EU Youth Strategy 2010-2018) - {SWD(2012) 256 final}{SWD(2012) 257 final}
Дата на документа: 10/09/2012
№ на документ: COM(2012) 495
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове