Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Резултати от първия цикъл на Отворения метод за координация в областта на младежта (2010-2012), Придружаващ документа към СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА - Проект за съвместен доклад на Съвета и Комисията за 2012 г. относно прилагането на обновената рамка за европейското сътрудничество по въпросите на младежта (Стратегия на ЕС за младежта 2010?2018 г.) - {COM(2012) 495 final}{SWD(2012) 257 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Results of the first cycle of the Open Method of Coordination in the youth field (2010-2012) Accompanying the document COMMISSION COMMUNICATION - Draft 2012 Joint Report of the Council and the Commission on the implementation of the renewed framework for European cooperation in the youth field (EU Youth Strategy 2010-2018) - {COM(2012) 495 final}{SWD(2012) 257 final}
Дата на документа: 10/09/2012
№ на документ: SWD(2012) 256
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове