Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Статус на положението на младите хора в Европейския съюз - Част 1-4, Придружаващ документа към СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА - Проект за съвместен доклад на Съвета и Комисията за 2012 г. относно прилагането на обновената рамка за европейското сътрудничество по въпросите на младежта (Стратегия на ЕС за младежта 2010?2018 г.) - {COM(2012) 495 final}{SWD(2012) final 256}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Status of the situation of young people in the European Union - Chapters 1-4 Accompanying the document COMMISSION COMMUNICATION - Draft 2012 Joint Report of the Council and the Commission on the implementation of the renewed framework for European cooperation in the youth field (EU Youth Strategy 2010-2018) - {COM(2012) 495 final}{SWD(2012) final 256}
Дата на документа: 10/09/2012
№ на документ: SWD(2012) 257
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове