Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ относно работата на Съвместния форум на ЕС по трансферното ценообразуване през периода юли 2010 г. — юни 2012 г. и относно свързаните с тази дейност предложения 1. Доклад относно малките и средните предприятия и трансферното ценообразуване и 2. Доклад относно споразуменията за разпределяне на разходите за услуги, които не създават нематериални активи (НА)
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE on the work of the EU Joint Transfer Pricing Forum in the period July 2010 to June 2012 and related proposals 1. Report on Small and Medium Enterprises and Transfer Pricing and 2. Report on Cost Contribution Arrangements on Services not creating Intangible Property (IP)
Дата на документа: 19/09/2012
№ на документ: COM(2012) 516
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове