Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Междинен доклад на Европейското морско наблюдение и Мрежата от данни, Придружаващ документа към ЗЕЛЕНАТА КНИГА - Познания за морската среда 2020 — от картографиране на морското дъно до прогнозиране състоянието на океаните - {COM(2012) 473 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Interim Evaluation of the European Marine Observation and Data Network Accompanying the document Green Paper - Marine Knowledge 2020: from seabed mapping to ocean forecasting - {COM(2012) 473 final}
Дата на документа: 29/08/2012
№ на документ: SWD(2012) 250
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Рибарство и морско дело
Kомисии
Връзки
Текстове