Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Първи доклад относно прилагането на членове 13, 16 и 17 от Директива 2010/13/ЕС за периода 2009—2010 г. - Насърчаване на европейските творби в редовните програми и аудиовизуалните медийни услуги по заявка в ЕС - {SWD(2012) 269 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - First Report on the Application of Articles 13, 16 and 17 of Directive 2010/13/EU for the period 2009-2010 - Promotion of European works in EU scheduled and on-demand audiovisual media services - {SWD(2012) 269 final}
Дата на документа: 24/09/2012
№ на документ: COM(2012) 522
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове