Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Индустриална политика за отрасъла на сигурността, Придружаваща документа към Съобщението на Комисията До Европейския Парламент, Съвета И Европейския Икономически И Социален Комитет - Индустриална политика за отрасъла на сигурността - План за действие за иновативен и конкурентоспособен отрасъл на сигурността - {COM(2012) 417 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - Security Industrial Policy Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee - Security Industrial Policy - Action Plan for an innovative and competitive Security Industry - {COM(2012) 417 final}
Дата на документа: 26/07/2012
№ на документ: SWD(2012) 233
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове