Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ПРЕГЛЕДА НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ придружаваща предложенията за регламенти на Европейския парламент и на Съвета за медицинските изделия и за изменение на Директива 2001/83/ЕО, Регламент (ЕО) № 178/2002 и Регламент (ЕО) № 1223/2009 и за ин витро диагностичните медицински изделия - {COM(2012) 541 final}{COM(2012) 542 final}{SWD(2012) 274 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - IMPACT ASSESSMENT ON THE REVISION OF THE REGULATORY FRAMEWORK FOR MEDICAL DEVICES Accompanying the documents Proposals for Regulations of the European Parliament and of the Council on medical devices, and amending Directive 2001/83/EC, Regulation (EC) No 178/2002 and Regulation (EC) No 1223/2009 and on in vitro diagnostic medical devices - {COM(2012) 541 final}{COM(2012) 542 final}{SWD(2012) 274 final}
Дата на документа: 26/09/2012
№ на документ: SWD(2012) 273
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове