Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА относно прилагането на на Плана за действие относно непридружени непълнолетни лица, Придружаващ документа към Доклада На Комисията До Съвета И Европейския Парламент - Междинен доклад за изпълнението на Плана за действие относно непридружени непълнолетни лица - {COM(2012) 554 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT on the implementation of the Action Plan on Unaccompanied Minors Accompanying the document Report from the Commission to the Council and the European Parliament - Mid-term report on the implementation of the Action Plan on Unaccompanied Minors - {COM(2012) 554 final}
Дата на документа: 28/09/2012
№ на документ: SWD(2012) 281
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове