Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Годишен доклад до органа за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета относно вътрешните одити, проведени през 2011 г. - (член 86, параграф 4 от Финансовия регламент) - {SWD(2012) 283 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Annual Report to the Discharge Authority on internal audits carried out in 2011 - (Article 86(4) of the Financial Regulation) - {SWD(2012) 283 final}
Дата на документа: 28/09/2012
№ на документ: COM(2012) 563
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове