Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Изпълнение на препоръките и резюме на одита, Придружаващ Доклада На Комисията До Европейския Парламент И Съвета - Годишен доклад до органа за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета относно вътрешните одити, проведени през 2011 г. - (член 86, параграф 4 от Финансовия регламент) - {COM(2012) 563 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Implementation of recommendations and audit executive summaries Accompanying the document Report from the Commission to the European Parliament and the Council - Annual Report to the Discharge Authority on internal audits carried out in 2011 - (Article 86(4) of the Financial Regulation) - {COM(2012) 563 final}
Дата на документа: 28/09/2012
№ на документ: SWD(2012) 283
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове