Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Оползотворяване на потенциала на изчисленията в облак в Европа - {SWD(2012) 271 final}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Unleashing the Potential of Cloud Computing in Europe - {SWD(2012) 271 final}
Дата на документа: 27/09/2012
№ на документ: COM(2012) 529
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове