Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Промоция на европейски произведения в ЕС по график и по заявка на аудиовизуални медийни услуги - ЧАСТ I относно прилагането на членове 13, 16 и 17 от Директива 2010/13/ЕС за периода 2009—2010 г., Придружаващ документа Първи доклад относно прилагането на членове 13, 16 и 17 от Директива 2010/13/ЕС за периода 2009—2010 г. - {COM(2012) 522 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - PROMOTION OF EUROPEAN WORKS IN EU SCHEDULED AND ON-DEMAND AUDIOVISUAL MEDIA SERVICES - PART I on the application of Article 13 of Directive 2010/13/EU for the period 2009-2010 Accompanying the document First Report on the Application of Articles 13, 16 and 17 of Directive 2010/13/EU for the period 2009-2010 - {COM(2012) 522 final}
Дата на документа: 24/09/2012
№ на документ: SWD(2012) 269
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове