Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Проследяване на препоръките на доклада на Комисията относно защитата на финансовите интереси на ЕС - борбата срещу измамите, 2010 г., Придружаващ документа Доклада На Комисията До Европейския Парламент И Съвета - Защита на финансовите интереси на ЕС — Борба с измамите - Годишен доклад за 2011 г. - - {COM(2012) 408 final}{SWD(2012) 227 final}{SWD(2012) 229 final}{SWD(2012) 230 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Follow-up of recommendations to the Commission report on the protection of the EU's financial interests - fight against fraud, 2010 Accompanying the document Report from the Commission to the European Parliament and to the Council - Protection of the European Union's financial interests - Fight against fraud - Annual Report 2011 - {COM(2012) 408 final}{SWD(2012) 227 final}{SWD(2012) 229 final}{SWD(2012) 230 final}
Дата на документа: 19/07/2012
№ на документ: SWD(2012) 228
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Борба с измамите
Kомисии
Връзки
Текстове