Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - РЕЗЮМЕ НА ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО Придружаващо предложение на Комисията за РЕГЛАМЕНТ на Европейския парламент и на Съвета за определяне на специални изисквания за достъп и свързаните с тях условия, приложими към риболова на дълбоководни запаси в североизточната част на Атлантическия океан, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2347/2002 на Съвета от 16 декември 2002 г. - {COM(2012) 371 final}{SWD(2012) 202 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Commission's proposal for a REGULATION of the European Parliament and of the Council establishing specific access requirements and associated conditions applicable to fishing for deep-sea stocks in the North-East Atlantic and repealing Council Regulation (EC) No 2347/2002 of 16 December 2002 - {COM(2012) 371 final}{SWD(2012) 202 final}
Дата на документа: 19/07/2012
№ на документ: SWD(2012) 203
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Рибарство и морско дело
Kомисии
Връзки
Текстове