Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, Придружаваща Предложението за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно електронната идентификация и удостоверителните услуги за електронни трансакции на вътрешния пазар - {COM(2012) 238 final}{SWD(2012) 135 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market - {COM(2012) 238 final}{SWD(2012) 135 final}
Дата на документа: 04/06/2012
№ на документ: SWD(2012) 136
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Информационно общество
  • Медии и комуникация
Kомисии
Връзки
Текстове