Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, Придружаващ документа Съобщение На Комисията До Европейския Парламент, Съвета, Европейския Икономически И Социален Комитет И Комитета На Регионите относно "Подобряване и фокусиране на международното сътрудничество на ЕС в областта на научните изследвания и иновациите — стратегически подход" - - {COM(2012) 497}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on ‘Enhancing and Focusing EU International Cooperation in Research and Innovation: A Strategic Approach’ - {COM(2012) 497}
Дата на документа: 14/09/2012
№ на документ: SWD(2012) 258
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Изследвания
Kомисии
Връзки
Текстове