Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО - Преразглеждане на Регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове придружаващо Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно флуорсъдържащите парникови газове - {COM(2012) 643 final}{SWD(2012) 363 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - IMPACT ASSESSMENT - Review of Regulation (EC) No 842/2006 on certain fluorinated greenhouse gases Accompanying the document Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on fluorinated greenhouse gases - {COM(2012) 643 final}{SWD(2012) 363 final}
Дата на документа: 07/11/2012
№ на документ: SWD(2012) 364
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове