Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ CARS - 2020: План за действие за конкурентоспособна и устойчива автомобилна промишленост в Европа
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - CARS 2020: Action Plan for a competitive and sustainable automotive industry in Europe
Дата на документа: 08/11/2012
№ на документ: COM(2012) 636
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове