Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, Придружаващ документа ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТНОСНО ДЕЙНОСТТА, ИЗВЪРШЕНА В РАМКИТЕ НА ВЪНШНИЯ МАНДАТ НА ЕИБ ПРЕЗ 2011 Г. - {COM(2012) 637 final}{SWD(2012) 357 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL ON 2011 ACTIVITY UNDER THE EIB EXTERNAL MANDATE - {COM(2012) 637 final}{SWD(2012) 357 final}
Дата на документа: 07/11/2012
№ на документ: SWD(2012) 358
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове