Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ДО СЪВЕТА, ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ДО КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Доклад относно прегледа на европейската политика спрямо недостига на вода и сушите - {SWD(2012) 380 final}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Report on the Review of the European Water Scarcity and Droughts Policy - {SWD(2012) 380 final}
Дата на документа: 14/11/2012
№ на документ: COM(2012) 672
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове