Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА за ДЪРЖАВИТЕ: Австрия, Белгия, Кипър, България, Гърция, Чешката република, Дания, Естония, Испания, Финландия, Унгария, Франция, Литва, Ирландия, Италия, Латвия, Люксембург, Малта, Полша, Холандия, Португалия, Швеция, Румъния, Словения, Норвегия и Обединеното кралство, Придружаващ документа ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за изпълнението на Рамковата директива за водите (2000/60/ЕО) - Планове за управление на речните басейни - {COM(2012) 670 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - STATES: Austria, Belgium, Cyprus, Bulgaria, Greece, Czech Republic, Denmark, Estonia, Spain, Finland, Hungary, France, Lithuania, Ireland, Italy, Latvia, Luxembourg, Malta, Poland, Netherlands, Portugal, Sweden, Romania, Slovenia, Norway & The United Kingdom Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the Implementation of the Water Framework Directive (2000/60/EC) - River Basin Management Plans - {COM(2012) 670 final}
Дата на документа: 14/11/2012
№ на документ: SWD(2012) 379
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове