Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - За постигане на реално функциониращ вътрешноевропейски енергиен пазар - {SWD(2012) 367 final}{SWD(2012) 368 final}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Making the internal energy market work - {SWD(2012) 367 final}{SWD(2012) 368 final}
Дата на документа: 15/11/2012
№ на документ: COM(2012) 663
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове