Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, придружаващ документа ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА РАЗХОДИТЕ И ПРИХОДИТЕ ОТ ПОДОБРЯВАНЕТО НА БАЛАНСА МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ В УПРАВИТЕЛНИТЕ СЪВЕТИ НА ДРУЖЕСТВАТА, ДОПУСНАТИ ДО БОРСОВА ТЪРГОВИЯ - Обобщение - {COM(2012) 614 final}{SWD(2012) 348 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document IMPACT ASSESSMENT ON COSTS AND BENEFITS OF IMPROVING THE GENDER BALANCE IN THE BOARDS OF COMPANIES LISTED ON STOCK EXCHANGES - Executive Summary - {COM(2012) 614 final}{SWD(2012) 348 final}
Дата на документа: 14/11/2012
№ на документ: SWD(2012) 349
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове