Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ОТНОСНО РАЗХОДИТЕ И ПРИХОДИТЕ ОТ ПОДОБРЯВАНЕТО НА БАЛАНСА МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ В УПРАВИТЕЛНИТЕ СЪВЕТИ НА ДРУЖЕСТВАТА, ДОПУСНАТИ ДО БОРСОВА ТЪРГОВИЯ, Придружаващ документа към Предложението за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за подобряване на баланса между половете сред директорите без изпълнителни функции на дружествата, допуснати до борсова търговия, и свързани с това мерки - {COM(2012) 614 final}{SWD(2012) 349 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - IMPACT ASSESSMENT ON COSTS AND BENEFITS OF IMPROVING THE GENDER BALANCE IN THE BOARDS OF COMPANIES LISTED ON STOCK EXCHANGES Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on improving the gender balance among non-executive directors of companies listed on stock exchanges and related measures - {COM(2012) 614 final}{SWD(2012) 349 final}
Дата на документа: 14/11/2012
№ на документ: SWD(2012) 348
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове