Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Инвестиционните проекти в енергийната инфраструктура, Придружаващ документа към СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - За постигане на реално функциониращ вътрешноевропейски енергиен пазар - {COM(2012) 663 final}{SWD(2012) 368 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Investment projects in energy infrastructure Accompanying the document COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Making the internal energy market work - {COM(2012) 663 final}{SWD(2012) 368 final}
Дата на документа: 15/11/2012
№ на документ: SWD(2012) 367
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове