Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, Придружаваща документа към Доклад На Комисията До Европейския Парламент И Съвета относно доброволната схема за екопроектиране за сложни телевизионни приставки - {COM(2012) 684 final}{SWD(2012) 392 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the voluntary ecodesign scheme for complex set-top boxes - {COM(2012) 684 final}{SWD(2012) 392 final}
Дата на документа: 22/11/2012
№ на документ: SWD(2012) 391
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове