Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Преосмисляне на образованието: инвестиране в умения за постигане на по-добри социално-икономически резултати - {SWD(2012) 371 final}{SWD(2012) 372 final}{SWD(2012) 373 final}{SWD(2012) 374 final}{SWD(2012) 375 final}{SWD(2012) 376 final}{SWD(2012) 377 final}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Rethinking Education:Investing in skills for better socio-economic outcomes - {SWD(2012) 371 final}{SWD(2012) 372 final}{SWD(2012) 373 final} {SWD(2012) 374 final}{SWD(2012) 375 final}{SWD(2012) 376 final}{SWD(2012) 377 final}
Дата на документа: 20/11/2012
№ на документ: COM(2012) 669
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Образование и култура
Kомисии
Връзки
Текстове