Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ - ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2011 Г. ОТНОСНО ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ ЗА РАЗШИРЯВАНЕ (ИПП, ФАР, CARDS, ИНСТРУМЕНТА ЗА ПРЕДПРИСЪЕДИНЯВАНЕ ЗА ТУРЦИЯ И ПРЕХОДНИЯ ФИНАНСОВ ИНСТРУМЕНТ) - {SWD(2012) 385 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE - 2011 ANNUAL REPORT ON FINANCIAL ASSISTANCE FOR ENLARGEMENT - (IPA, PHARE, CARDS, TURKEY PRE-ACCESSION INSTRUMENT, TRANSITION FACILITY) - {SWD(2012) 385 final}
Дата на документа: 20/11/2012
№ на документ: COM(2012) 678
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Разширяване
Kомисии
Връзки
Текстове