Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Защита на предприятията от заблуждаващи търговски практики и осигуряване на ефективно правоприлагане - Преглед на Директива 2006/114/ЕО относно заблуждаващата и сравнителната реклама
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Protecting businesses against misleading marketing practices and ensuring effective enforcement - Review of Directive 2006/114/EC concerning misleading and comparative advertising
Дата на документа: 27/11/2012
№ на документ: COM(2012) 702
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове