Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ДО СЪВЕТА, ДО ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА, ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ, ДО КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ И ДО ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА - Доклад за механизма за предупреждение - 2013 г. - Доклад, изготвен в съответствие с членове 3 и 4 от Регламента за предотвратяване и коригиране на макроикономическите неравновесия - {SWD(2012) 420 final}{SWD(2012) 421 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION - Alert Mechanism Report - 2013 Report prepared in accordance with Articles 3 and 4 of the Regulation on the prevention and correction of macroeconomic imbalances - {SWD(2012) 420 final}{SWD(2012) 421 final}
Дата на документа: 28/11/2012
№ на документ: COM(2012) 751
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Икономически и финансови въпроси
Kомисии
Връзки
Текстове