Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Статистически анекс, Придружаващ документа към ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА - Доклада за механизма за предупреждение - 2013 г. - Доклад, изготвен в съответствие с членове 3 и 4 от Регламента за предотвратяване и коригиране на макроикономическите неравновесия - {COM(2012) 751 final}{SWD(2012) 420 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Statistical Annex Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION - Alert Mechanism Report - 2013 - Report prepared in accordance with Articles 3 and 4 of the Regulation on the prevention and the correction of macro-economic imbalances - {COM(2012) 751 final}{SWD(2012) 420 final}
Дата на документа: 28/11/2012
№ на документ: SWD(2012) 421
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Икономически и финансови въпроси
Kомисии
Връзки
Текстове