Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - 29-И ГОДИШЕН ДОКЛАД ОТНОСНО КОНТРОЛА ВЪРХУ ПРИЛАГАНЕТО НА ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (2011 Г.) - {SWD(2012) 399 final} {SWD(2012) 400 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION - 29TH ANNUAL REPORT ON MONITORING THE APPLICATION OF EU LAW (2011) - {SWD(2012) 399 final}{SWD(2012) 400 final}
Дата на документа: 30/11/2012
№ на документ: COM(2012) 714
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове